องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) คำร้องขอใช้รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ คำร้องทั่วไป (พ่นหมอกควัน) คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ด.ร.1)แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธฺเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ด.ร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน (ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง